Metodické materiály

Metodické materiály Naši nebo cizí? pracují s tématy z oblasti židovských dějin a dějin antisemitismu. Pomáhají tak integrovat znalosti o nich a přispívat k porozumění složitým fenoménům, jež dosud v českých učebnicích nebo ve vzdělávací praxi nebývají dostatečně reflektovány. Zároveň ale usilují o jejich zevšeobecnění: jinými slovy – ptáme se, jak je na příkladu Židů možné naučit se více o klíčových problémech českých a obecných moderních dějin. Proto jsou vhodné k dosažení očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, včetně rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot ve většině průřezových témat všech druhů škol druhého a třetího stupně.

Více o metodických materiálech naleznete zde.

Židovské identity mezi náboženstvím a národem

Album života

 • Co určuje, kdo jsme a kam patříme?
 • Jak život člověka a jeho identitu proměňuje kulturní, společenský a historický kontext?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • video | skupinová práce | vytváření schémat
 • identita | okupace | emigrace | Palestina

„Kde domov můj?“

 • Co určuje, kdo jsme a kam patříme?
 • Jak může vnímání vlastní identity ovlivnit konfrontace s novým prostředím?
 • Jak sami sebe identifikovali čeští Židé, když byli za druhé světové války konfrontováni s realitou vyčlenění ze společnosti, transportu a pobytu v ghettu?
 • Jak na sebe vzájemně hleděli Židé z různých zemí, kteří se setkali v ghettech?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | vytváření schémat
 • identita | ghetto | Lodž

Košer jídelna

 • Kdo rozhoduje o tom, které náboženské a kulturní tradice jsou správně a které nikoli?
 • Jaký byl v poválečném Československu vztah ke skupinám odlišujícím se svými zvyky, historií, jazykem či náboženstvím?
 • Proč se komunistický režim obával náboženství a církví?
 • Může být košer stravování v rozporu se státními zájmy?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | práce s prameny | vytváření schémat
 • vztah státu k církvi v poválečném Československu | antisemitismus | košer stravování

Příběhy identit

 • Co určuje, kým se cítíme být?
 • Můžeme kombinovat více národních, etnických či jazykových identit?
 • Mohou ostatní určovat či ovlivňovat naši identitu?
 • Jak lze uvažovat o židovské identitě – jsou Židé etnikem, národem, vyznáním?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • čtení s porozuměním | vyplňování pracovních listů ve dvojicích na základě četby | skupinová práce | diskuse ve třídě | reflexe formou volného psaní
 • identita | etnicita | náboženství

Kým vlastně jsme?

 • Co určuje, kým se cítíme být?
 • Za koho se považujeme my a za koho nás považují ostatní?
 • ZŠ | 45 min
 • čtení s porozuměním | vyplňování pracovních listů ve dvojicích na základě četby | reflexe formou pětiminutového pojednání
 • identita | etnicita | náboženství

Sčítání lidu

 • Jak byste definovali pojem národnost?
 • Je národnost věcí osobní volby, nebo o ní někdo rozhoduje? Pokud ano, na základě čeho?
 • Je příslušnost k nějakému národu důležitá? Proč?
 • K jakým národnostem se mohli přihlašovat Židé obývající území dnešní České republiky na přelomu 19. a 20. století?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | práce s prameny
 • sčítání lidu | identita | národnost | nacionalismus

Škola základ národa. Školství a národní identita v době židovské emancipace

 • Jaké společenské úlohy a cíle měla a má škola? Co všechno ovlivňuje?
 • Jak se promítají nacionalismus a koncepce národní identity do školství?
 • Jak Židé v období emancipace a integrace do většinové společnosti vnímali svou identitu?
 • Jaké pohledy na židovskou identitu se promítaly do oblasti školství v době emancipace?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • evokace podle kumulování klíčových slov | práce ve skupině | čtení s porozuměním (shrnutí nejdůležitějšího sdělení) | názorné porovnávání různých postojů
 • školství | národ | náboženství | identita | emancipace Židů v českých zemích | asimilace | sionismus | nacionalismus

 Antisemitismus v moderních českých dějinách

Masaryk a hilsneriáda

 • Co je to předsudek? V čem tkví jeho nebezpečnost?
 • Jak může předsudek ovlivňovat veřejné mínění?
 • Má cenu s předsudky bojovat, postavit se veřejnému mínění?
 • Co potřebuje člověk k tomu, aby se do takového boje pustil?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | vytváření schémat
 • antisemitismus | hilsneriáda | T. G. Masaryk | rituální vražda | předsudky | veřejné mínění

Násilí a národní identita

 • Kdy a za jakých podmínek vzniká násilí proti určité etnické skupině?
 • Jakým způsobem je takové násilí schvalováno a podporováno?
 • Jaké důvody vedly k násilí proti Židům a dalším skupinám v souvislosti se vznikem samostatné Československé republiky (1918–1920)?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • evokace podle fotografie | poslech s porozuměním | práce ve skupině – metoda řetězce otázek proč? (tzv. why-why-chain) | reflexe pomocí individuálního psaní
 • protižidovské výtržnosti | násilí | pogrom | antisemitismus | většinová společnost | etnické menšiny | rok 1918 a vznik Československa

Nebezpečné obrázky

 • Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob?
 • V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech?
 • Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • skupinová práce | práce s prameny | vytváření schémat
 • antisemitismus | předsudky | karikatury | média

Předsudky v literatuře konce 19. století

 • Co jsou předsudky?
 • V čem mohou být nebezpečné?
 • Proč jsou pro většinovou společnost důležité?
 • Vypovídají též o většině a pomáhají ji stmelit či upevnit její identitu?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • skupinová práce | práce s prameny | vytváření schémat
 • předsudky | literatura druhé poloviny 19. století | karikatury | média

Teorie spiknutí

 • Co to znamená spiknout se proti někomu?
 • Jak byli Židé prezentováni v teoriích spiknutí na konci19. století a v 1. polovině 20. století?
 • Na jakých klíčových principech se vytvářejí teorie spiknutí?
 • Proč můžou být tyto teorie nebezpečné/nepřijatelné z hlediska lidských práv?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • skupinová a individuální práce | práce s prameny | myšlenková mapa
 • antisemitismus | teorie spiknutí | ovládnutí světa | předkládání hotových názorů | strach

Člen spikleneckého centra

 • Co je to spiknutí? Proti komu nebo čemu se lze spiknout?
 • Proč se totalitní státy snaží posilovat ve svých obyvatelích pocit ohrožení?
 • Jakým způsobem komunistický režim na počátku padesátých let vytvářel obraz vnitřního nepřítele? Jak tomuto pojmu rozumíte?
 • Jaký způsob ohrožení měli představovat v padesátých letech Židé?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • skupinová práce | práce s prameny | vytváření schémat
 • antisemitismus | vnitřní nepřítel | teorie spiknutí | politické procesy | manipulace

 Doma na cestě? Migrace a uprchlíci

Dva světy se srazily. Židovští uprchlíci v českých zemích za první světové války

 • Jak konfrontace s lidmi odlišujícími se svou kulturou a vzhledem ovlivňuje pojetí naší vlastní identity?
 • Kdo a kdy se zabývá tím, zda je někdo Žid či nikoliv?
 • Chápali se Židé jako jednotné společenství?
 • Jaká byla reakce Židů žijících v českých zemích na příchod židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny za první světové války?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • čtení s porozuměním | práce ve skupinách | prezentace
 • uprchlíci | židovská identita | „východní“ a „západní“ Židé | první světová válka | asimilace | náboženství | národ

Pražský magistrát a „izraeličtí“ uprchlíci

 • Co se vám vybaví, když se řekne uprchlík?
 • Existují nějaké pozitivní či negativní stereotypy spojené s uprchlíky? Jaké?
 • K jakým reakcím mohou negativní představy o uprchlících vést?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | práce s prameny
 • uprchlíci | antisemitismus | xenofobie | předsudky | diskriminace | první světová válka

„Ničí lidé“

 • Kdo rozhoduje o tom, do jaké země patříme?
 • Je možné, aby někdy lidé nepatřili vůbec nikam?
 • Jsou takoví lidé ještě vůbec lidé?
 • Kdo je odpovědný za uprchlíky a vyhnance?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | práce s prameny
 • reakce na uprchlíky | vyhnání | „anšlus“ Rakouska

„Obtížné cizinky“

 • Jak se z občana stane vyhnanec/uprchlík?
 • Kdo má odpovědnost za uprchlíky a vyhnance?
 • Má někdo povinnost se o ně postarat? Kdo podle vás?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | práce s prameny
 • reakce na uprchlíky | vyhnání | uprchlíci | Sudety | druhá republika

Holocaust a lidské chování

Četníci v Terezíně

 • Byli čeští četníci spoluviníky utrpení terezínských vězňů?
 • Co byste potřebovali vědět, abyste si na takovou otázku mohli odpovědět?
 • Co všechno mohlo ovlivňovat chování četníků k terezínským vězňům?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • skupinová práce | čtení s porozuměním | skládankové učení | vytváření schémat
 • holocaust | ghetto Terezín | pachatelé | četníci | zachránci

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín

 • Proč je Rosselova zpráva odlišná od reality života v ghettu? Co by Maurice Rossel potřeboval k sepsání objektivní zprávy?
 • Co konkrétně měl podle vás Mezinárodní výbor Červeného kříže dělat, aby pomohl obětem holocaustu?
 • Má neutrální humanitární organizace šanci vzdorovat totalitní moci?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • video | skupinová práce | diskuse
 • holocaust | ghetto Terezín | zkrášlování ghetta | Mezinárodní výbor Červeného kříže | propaganda

Ochota pomoci

 • Jak to, že je člověk ochoten pomoci i přes smrtelné nebezpečí, které mu hrozí?
 • Mají lidé ochotní pomoci něco společného?
 • Které okolnosti jejich pomocné akci pomáhají, které ji naopak komplikují?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | skládankové čtení | vytváření schémat
 • holocaust | Spravedliví mezi národy | zachránci

Příběh zachránců

 • Co to znamená někomu pomáhat?
 • Kdy se člověk může stát zachráncem a kdy naopak sám záchranu potřebuje?
 • Existují nějaké vlastnosti, které pomáhají lidem stát se zachránci?
 • ZŠ | 90 min.
 • nedokončené věty | čtení s předvídáním | pětilístek | skupinová práce
 • holocaust | pomoc | odvaha | strach | zachránce

Pomáhat nejslabším

 • Jaký smysl mělo cvičit každé ráno před kasárnami v Terezíně?
 • Proč se trápit udržováním pořádku a čistoty, když se zdá, že vše ztratilo smysl?
 • K čemu se učit zeměpis, latinu, poslouchat o literatuře v osvětimském táboře smrti?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • čtení s porozuměním | skupinová práce | vytváření schémat
 • holocaust | výchova | vzdělávání | Fredy Hirsch | Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau

Protižidovské zákony a nařízení

 • Co je to lidská důstojnost?
 • Kdy se člověk cítí být rovnoprávným členem sociální skupiny?
 • Kdy, za jakých podmínek, člověka za člena (vlastní) skupiny pokládají i ostatní?
 • Jaké účinky na německou společnost (a na společnosti států okupovaných Německem nebo jeho spojenců) ve 30. a 40. letech 20. století měly rasové zákony? Jak ovlivňovaly pohled na příslušníky vylučovaných menšin?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • skupinová práce | tvorba definic a schémat
 • holocaust | norimberské zákony | lidská důstojnost | příslušnost ke skupině

Přestat být lidmi

 • Co je potřeba k tomu, aby se člověk mohl cítit důstojně?
 • Proč pokládáme lidskou důstojnost za hodnou ochrany?
 • Za jakých okolností lidé o důstojnost přicházejí?
 • Jakými způsoby byla důstojnost odpírána Židům deportovaným z Protektorátu Čechy a Morava?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • video | skupinová práce | vytváření schémat
 • holocaust | deportace | ghetto | Lodž | lidská důstojnost

Zpěv na okraji propasti. Kultura v Terezíně, 1941–1945

 • Co znamenala kulturní činnost pro vězně v ghettu Terezín?
 • Jaká byla role umění v krajní situaci terezínského ghetta a jak ji lze interpretovat?
 • Jaké rozpory v sobě nesla umělecká činnost v Terezíně?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • čtení s porozuměním | práce ve skupinách | prezentace | parafráze krátkých textů | reflexe formou psaní dopisu
 • holocaust | ghetto Terezín | kultura | divadlo | nacistická propaganda

„Židům vstup zakázán!“

 • Co je to bezpráví?
 • Kdy je zákon či nařízení bezprávím?
 • Proč jsou lidé ochotni takové zákony a nařízení vymáhat?
 • Jak se proti bezpráví mohou lidé bránit?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • skupinová práce | práce s prameny
 • holocaust | protektorát | protižidovské zákony a nařízení

 Paměť

Příprava besedy s pamětníkem

 • Proč a jak se správně připravit na rozhovor s pamětníkem?
 • Jak takový rozhovor vést?
 • SŠ (ZŠ) | 90 min.
 • skupinová práce | vytváření schémat
 • pamětník | beseda | osobní dějiny

Využití videozáznamů svědectví pamětníků

 • Co se můžeme dozvědět o člověku a historii z vyprávění jednotlivých lidí? Co v takovém vyprávění může chybět a co naopak nenajdeme nikde jinde?
 • Co a jak si pamatujeme z toho, co jsme zažili?Čím je to ovlivněno? A co z toho, co si pamatujeme, vyprávíme?
 • Jak je naše vyprávění o minulosti ovlivněno současností a událostmi, které se staly od doby vyprávěného okamžiku? Jak je ovlivněno tím, kdo vyprávění naslouchá a kdo klade otázky?
 • Jaké informace jsou důležité pro pochopení historie? Kde je můžeme získat?
 • SŠ (ZŠ) | 45 min.
 • video | skupinová práce | individuální práce
 • paměť | pamětník | svědectví | rozhovor | vyprávění | orální historie

Metodické materiály projektu IHRA

„Křišťálová noc“

 • Je fotografie dobrým zdrojem informací?
 • Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás?
 • Jaké otázky je potřeba si klást, když zkoumáme fotografii?
 • SŠ (ZŠ) | 45min.
 • práce s fotografií | skupinová práce | diskuze
 • „křišťálová noc“| pohraničí| násilí | rituální vražda | pogrom| fotografie

 Příběh jedné pamětní desky

 • Jaké pomníky se nacházejí ve vaší obci, městské části nebo okolí školy?
 • Jaké události připomínají? Kdy si myslíte, že byly instalovány? Kdo je tam dal?
 • Myslíte si, že ve vašem okolí nějaký pomník chybí? Jakou osobu či událost by měl připomínat? Kde by měl být umístěn?
 • SŠ (ZŠ) | 45min.
 • práce s výpovědí pamětníka| skupinová práce | diskuze
 • paměť| připomínání| holocaust| poválečný vývoj | identita| smíšené manželství

Smíšené manželství

 • Co si představíte pod označením „smíšené manželství“?
 • Může mít vliv rozdílná náboženská, etnická či národní identita na rodinný život? Jaký?
 • Může jej významně ovlivnit v mezní situaci?
 • Má stát právo určovat, kdo je oprávněn uzavřít manželství? Pokud ano, v jakých případech?
 • SŠ (ZŠ) | 45min.
 • skupinová práce | práce s prameny
 •  identita | holocaust| protižidovské zákony a nařízení

Znovu vidět Hradčany. Návrat Židů z koncentračních táborů

 • Co zažívali Židé vracející se na konci druhé světové války z koncentračních táborů?
 • Co tito Židé měli, co jim chybělo, co museli (znovu) získat a jak?
 • Jak na jejich návrat reagovala společnost?
 • Jaké podmínky by měla společnost vytvořit pro lidi, kteří prošli pronásledováním, sociálním vyloučením či traumatizující zkušeností?
 • SŠ (ZŠ) | 45min.
 • práce s autentickými výpověďmi | samostatná práce | skupinová práce | doplňování tabulek | diskuse
 •  poválečné Československo| návrat| integrace přeživších do společnosti | restituce | antisemitismus

Jazyk je osud. Návrat německy hovořících Židů z koncentračních táborů

 • Co zažívali německy hovořící Židé, kteří před druhou světovou válkou měli československé občanství, když se na jejím konci vraceli z koncentračních táborů?
 • Byla jim upírána nějaká práva na základě jejich „němectví“?
 • Jak jejich okolí nahlíželo na jejich identitu?
 • Co to byla tzv. národní spolehlivost a je možné něco takového měřit?
 • Má mít mateřský jazyk vliv na (znovu) získání občanství?
 • SŠ (ZŠ) | 45min.
 • práce s autentickým dokumentem a výpověďmi| samostatná práce | skupinová práce | doplňování tabulek | diskuse
 •  poválečné Československo| návrat| občanství | restituce | antisemitismus|německy hovořící českoslovenští Židé

Paměť, na kterou se dá sáhnout. Pomníky, památníky a připomínání si minulosti

 • Které události minulosti si máme připomínat?
 • Jakými způsoby si můžeme připomínat místa spojená s důležitými událostmi minulosti?
 • Jak se mohou lišit podoby a sdělení různých památníků?
 • SŠ (ZŠ) | 45min.
 • práce s fotografiemi| samostatná práce | práce ve dvojicích | samostatná práce | písemné či výtvarné zpracování
 •  připomínání holocaustu| paměť místa| místa paměti| památník|

Co s tím místem dál? Proměny míst paměti

 • Jaká místa jsou „historicky významná“?
 • Jak se máme chovat k místům, na nichž došlo k důležitým historickým událostem?
 • Máme chránit původní podobu těchto míst, nebo je naopak máme měnit a „oživovat“ něčím současným?
 • Je něco, co byste na místě nějaké důležité historické události nikdy nepostavili?
 • SŠ (ZŠ) | 45min.
 • práce s fotografiemi| práce ve skupinách |příprava debaty a debata | písemná reakce
 •  připomínání holocaustu| paměť místa| proměny místa paměti| památník|